Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Chodel zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Urzędu Gminy Chodel.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne nieprawidłowości. W szczególności mogą one dotyczyć:
  • braku niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego,
  • witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki oraz kod,
  • formularze nie obługują funkcji autocomplete,
  • istnieją elementy i komunikaty, które nie posiadają odpowiednich etykiet,
  • niekiedy komunikaty opierają się na wartościach zmysłowych,
  • formularze nie posiadają atrybutu autocomplete,
  • część portalu jest niedostosowana do urządzeń mobilnych,
  • część portalu posiada źle zdefiniowany język,
  • nie ma możliwości przedefiniowania skrótu klawiszowego.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Nina Zielonka, adres poczty elektronicznej: sekretariat.chodel@eurzad.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (81) 827 73 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli Budynek Urzędu Gminy w Chodlu zlokalizowany jest przy ulicy Partyzantów nr 24. Dojście do budynku Urzędu Gminy jest możliwe zarówno od ulicy Partyzantów jak i od ulicy Strażackiej. Drzwi wejściowe do budynku znajdują się od strony budynku Biblioteki Publicznej. Powierzchnia przed wejściem do budynku jest płaska, ułożona z kostki brukowej. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami. Brak obszaru kontroli przy wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek posiada parter na którym funkcjonują Urząd Stanu Cywilnego, samodzielne stanowiska: ds. inwestycji, ds. budownictwa, dyspozytor taboru samochodowego i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz drugą kondygnację nadziemną, na której zlokalizowane są pozostałe komórki organizacyjne urzędu. Budynek nie jest wyposażony w windę. Klatka schodowa posiada odpowiednią szerokość, umożliwiając dwukierunkowy ruch, dwa spoczniki oraz poręcz umożliwiającą bezpieczne pokonywanie schodów. W korytarzu wejściowym do budynku zamontowany został domofon umożliwiający osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem i odpowiednimi komórkami organizacyjnymi urzędu. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się, zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. Korytarz na piętrze budynku posiada wystarczającą szerokość do ruchu dwukierunkowego. Wyposażenie korytarza nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca do odpoczynku. Wyróżniono również początek i koniec wszystkich biegów schodów. Na schodach zamontowane są paski antypoślizgowe. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

W budynku nie ma: pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie miejsce znajdują się na parkingu położonym po wschodniej stronie Urzędu, ok. 20 m od wejścia głównego do budynku. Miejsce jest oznaczone znakiem koloru niebieskiego. Z miejsca mogą korzystać wyłącznie osoby upoważnione stosownym orzeczeniem.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Urzędzie Gminy brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne